فروش و نصب راه بندهای حفاظتی امنیتی شرکت ها زیر توسط تیم حرفه ای ما انجام شده است

 • اداره کل استان تهراننصب و راه اندازی گیت امنیتی
 • اداره کل استان قزوینفروش و اجرای راه بند حفاظتی امنیتی
 • اداره کل استان خراسانفروش و نصب راه بند حفاظتی امنیتی
 • اداره کل استان هرمزگاننصب و راه اندازی گیت امنیتی
 • اداره کل استان ساریفروش و راه اندازی راه بند حفاظتی
 • اداره کل استان مازندرانفروش و نصب راه بند امنیتی
 • اداره کل استان چهار محال بختیاریفروش و نصب راه بند حفاظتی
 • اداره کل استان خوزستانفروش و نصب و راه بند حفاظتی امنیتی
 • اداره کل استان هرمزگاننصب و راه اندازی گیت امنیتی
 • اداره کل استان فارسنصب و راه اندازی راه بند و گیت امنیتی
 • اداره کل استان کرمانفروش و اجرای راه بند حفاظتی امنیتی
 • اداره کل استان کردستانفروش و نصب راه بند حفاظتی امنیتی
 • معاونت مهندسی نیروی انتظامی تهراننصب و راه اندازی گیت امنیتی
 • ستاد فرماندهی نیروی انتظامی غرب استان تهرانفروش و راه اندازی راه بند حفاظتی
 • اداره کل استان مرکزیفروش و نصب راه بند امنیتی
 • صنایع دریایی ارتشفروش و نصب راه بند حفاظتی

به دلیل مشکلات امنیتی، امکان ارائه نام دقیق، توضیحات و عکس پروژه ها راه بند و گیت های حفاظتی انجام شده در مراکز فوق به تفکیک وجود ندارد.